Propozície

Organizátor a záštita

Organizátorom preteku Zázrifské pobehaňä 2020 (ďalej len ZP) je spoločnosť Aktivity s.r.o. (IČO: 50482220, sídlo: Demkovská 7, 027 05 Zázrivá) pod záštitou obce Zázrivá.

Podmienky účasti

Účasť na pretekoch ZP je dobrovoľná a na vlastné riziko. Organizátori pretekov ZP nezodpovedajú za škody účastníkmi vzniknuté ani nimi spôsobené.

Organizátori pretekov ZP odporúčajú každému účastníkovi absolvovať pred pretekmi ZP individuálnu lekársku prehliadku.

Pretekov ZP sa môžu zúčastniť výhradne jednotlivci, ktorí spĺňajú nasledujúce podmienky:

1) Najneskôr jeden deň pred dátumom konania pretekov dovŕši vek 18 rokov (s výnimkou preteku Zázrifská 15-tka, kde je potrebné dovŕšenie veku 15 rokov a zákonným zástupcom na prezentácii osobne podpísaný písomný súhlas).

2) Účastník sa predpísaným spôsobom prihlási na podujatie a uhradí vopred stanovený účastnícky poplatok. 

3) Účastník sa riadne zaregistruje v určenom čase na určenom mieste prezentácie účastníkov.

4) Účastník bude mať úplný povinný výstroj požadovaný organizátorom akcie (pozri povinnú výbavu pre jednotlivé preteky). Pri chýbajúcej výstroji budú zavedené penalizácie: 1 chýbajúca položka – 20minút, 2 a viac chýbajúcich položiek – diskvalifikácia.

6) Účastník pri prezentácii vyjadrí písomne (svojím podpisom) súhlas so záväzným Prehlásením účastníka ZP s nasledovným znením (text uvedený kurzívou):

Prehlasujem, že som sa zoznámil s trasou a s pravidlami jednotlivých pretekov v rámci Zázrifského pobehaňä 2022 (ďalej ZP), ktoré sa zaväzujem dodržiavať počas trvania týchto pretekov. Potvrdzujem, že som informovaný(á) o charaktere pretekov ZP, o bezpečnosti, priebehu pretekov a ďalších podmienkach pretekov.

Prehlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by mi bránila v účasti na pretekoch ZP, alebo ohrozila moju bezpečnosť počas trvania týchto pretekov.

Prehlasujem, že som vzal na vedomie odporúčanie organizátorov pretekov ZP absolvovať pred pretekmi ZP individuálnu lekársku prehliadku.

Potvrdzujem, že sa zúčastňujem na pretekoch ZP z vlastnej vôle a na vlastné nebezpečenstvo a som si vedomý(á) dôsledkov spojených so svojou účasťou na pretekoch ZP. Akceptujem, že organizátori pretekov ZP nenesú zodpovednosť za prípadné zranenie mojej osoby vzniknuté počas trvania týchto pretekov. Som si vedomý(á), že nie som oprávnený(á) požadovať od organizátorov pretekov ZP finančnú náhradu, alebo uplatňovať iné nároky v prípade zranenia vzniknutého mojej osobe počas trvania týchto pretekov.

Som si vedomý všetkých dôsledkov spojených s účasťou na preteku, ktorého sa dobrovoľne zúčastní na vlastnú zodpovednosť a nebezpečie. Taktiež som si vedomý, že nemôže požadovať od usporiadateľa preteku finančné plnenie, alebo uplatňovať iné nároky v prípade akejkoľvek ujmy na zdraví alebo majetku. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za zdravie a život účastníka v priebehu celého športového podujatia, ani behom tréningu alebo dobrovolných akcií.

Beriem na vedomie taktiež skutočnosť, že usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škodu na odložených a prepravovaných veciach.

Akceptujem, že organizátori pretekov ZP nenesú zodpovednosť za akúkoľvek škodu mnou spôsobenú počas trvania týchto pretekov tretím osobám na zdraví alebo na majetku.

Som si vedomý toho, že organizátorom pretekov ZP nebolo uzatvorené žiadne osobitné poistenie pre náhradu škody, ktorá by mohla účastníkovi vzniknúť v súvislosti s účasťou na pretekoch ZP.

Som si vedomý(á) toho, že organizátor pretekov ZP si vyhradzuje právo zmeny trasy a programu týchto pretekov, ako aj prerušenia, predčasného ukončenia alebo zrušenia týchto pretekov (a to predovšetkým za účelom zaistenia bezpečnosti všetkých účastníkov pretekov ZP). V prípade takejto zmeny nevzniká nárok na vrátenie štartovného poplatku ani jeho časti účastníkom.

Som si vedomý, že usporiadateľ nezodpovedá a neposkytuje žiadnu záruku o stave trate, turistických chodníkov a ich funkciu alebo špecifické podmienky preteku dané, napr. počasím alebo horským prostredím. Ak počas preteku použijem verejnú cestu, pozemnú komunikáciu alebo inú dopravnú plochu, beriem na vedomie, že je tu potrebné dodržať pravidlá cestnej premávky.

Súhlasím, aby moja účasť na pretekoch ZP bola zaznamenaná v audiovizuálnej forme organizátormi pretekov ZP alebo osobou organizátormi splnomocnenou, pričom súhlasím, aby záznamy alebo fotografie vytvorené pred, počas a po skončení pretekov ZP na mieste ich konania boli použité organizátormi pretekov ZP alebo nimi určenou osobou na účel prezentácie pretekov ZP, a to bez nároku účastníka na odmenu.

7) Organizátori pretekov ZP majú právo neumožniť štart na pretekoch ZP osobe pod vplyvom alkoholu alebo psychotropných látok.

Registráciou na preteky účastník s týmito podmienkami súhlasí.

Registrácia a štartovacia listina

Zľavnené štartovné na všetky preteky bude k dispozícii do 15.6.2020, resp. do vypredania štartovných miest. Registrácia prebieha IBA ONLINE do 18.8.2022. Registrácia NA MIESTE NEBUDE MOŽNÁ.

Svojou registráciou prehlasujete, že ste sa na webstránke podujatia oboznámili a súhlasíte so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu Rady EÚ 2016/679 a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákon) s platnosťou od 25.5.2018 a Všeobecnými podmienkami / propozíciami podujatia Zázrifské Pobehaňä.

Účastnícky poplatok

Výška účastníckeho poplatku bude stanovená v popise jednotlivých pretekov v deň otvorenia registrácie.

V prípade prerušenia alebo zrušenia pretekov ZP zapríčinených vyššou mocou (napríklad v prípade veľmi nepriaznivého počasia v deň konania preteku, náhlych neočakávaných vládnych ekonomických či pandemických opatrení) sa uhradený štartovný poplatok nevracia.

Zrušenie účasti a vrátenie štartovného

Pre zrušenie účasti na pretekoch ZP je potrebné zaslať e-mail na adresu rezervacie@kolibaujogosika.sk . E-mail musí obsahovať meno a priezvisko a všetky údaje prijaté v automatickej odpovedi po prihlásení sa za pomoci elektronického formulára zverejneného na webovej stránke http://www.zazrifskepobehana.wordpress.com. 

Vrátenie časti zaplateného štartovného poplatku je možné iba ak príčinou zrušenia účasti na pretekoch ZP je:

  • Zranenie alebo choroba znemožňujúca účasť, ktorá je dokladovaná lekárskym potvrdením doručeným organizátorom pretekov ZP najneskôr do 7 dní po termíne konania týchto pretekov.

alebo

  • Rodinná udalosť (s ohlásením neúčasti na pretekoch ZP najneskôr 30 dní pred dátumom konania týchto pretekov, najneskôr teda 29.7.2020), ktorá je dokladovaná vierohodným dokladom. 

alebo

  • Náhle úmrtie v rodine

Pri zrušení účasti z jedného z dôvodov vyššie uvedených organizátor vráti účastníkovi zaplatenú sumu poníženú o 4 eur, ktoré tvoria vzniknuté náklady organizátora spojené s náhlym zrušením účasti.

Organizátor sa zaväzuje, vrátiť účastnícky poplatok právoplatne odhláseným účastníkom prevodom na účet najneskôr do 14 dní od ukončenia podujatia ZP.

Pri zrušení účasti z jedného z dôvodov vyššie uvedených a vrátenia účastníckeho poplatku, nebude vrátená cena za objednané tričká – účastníkovi budú zaslané poštou. Poštovné pritom hradí príjemca.

Pre zrušenie účasti účastníka v prípade, že je za neho k dispozícii náhrada, je potrebné zaslať e-mail na adresu rezervacie@kolibaujogosika.sk obsahujúci meno a priezvisko odstupujúceho účastníka, povinné registračné údaje pre jeho náhradníka a všetky ostatné údaje prijaté v automatickej odpovedi po prihlásení sa prostredníctvom elektronického formulára. V takomto prípade organizátori nie sú povinní podieľať sa na vyrovnaní uhradenej časti štartovného poplatku medzi odstupujúcim účastníkom a jeho náhradníkom. Takáto výmena účastníkov je možná len do 18.8.2020 a účtuje sa za ňu administratívny poplatok 4eur. 

Počet účastníkov

Z dôvodov súvisiacich s ochranou prírody je počet účastníkov jednotlivých pretekov ZP limitovaný na 150

Kategórie sú uvedené v popise jednotlivých behov

Kategória sa vyhlási a odmení, ak v danej kategórii vyštartujú viac ako 3 pretekári. Ak v danej kategórii vyštartuje 3 a menej pretekárov, budú súťažiť vo vekovo najbližšej otvorenej kategórii.  (T.z. ak vyštartuje 4 a viac žien vo veku nad 45rokov, kategória sa otvorí. Ak sa neotvorí, ale otvorí sa kategória hlavná – 18 – 45rokov, budú ich výsledky zaradené do tejto kategórie.)

Poistenie

Na území SR, podľa platného ustanovenia Zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej Záchrannej Službe (ďalej len “HZS”), je osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti povinná uhradiť HZS náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú. Z tohto dôvodu musí mať každý účastník ktoréhokoľvek preteku v rámci Jogošíkovho pobehaňä poistenie na zásah HZS platné počas trvania podujatia. Viac info v dôležitých info >>

COVID-19

Preteky sa uskutočnia za dodržiavania nariadení ÚVZSR platných k dátumu preteku.

Predpokladáme, že do leta sa zrušia všetky obmedzenia týkajúce sa aktuálnej pandémie. Preto pri registrácii NEvyžadujeme od pretekárov dokladovať svoj aktuálny “OP/OP+/OTP/základ” status. Ak by sa situácia vyvíjala v tomto smere nepriaznivo, k dátumu 15.6.2022 budeme všetkých pretekárov informovať, ak by sme nejaké obmedzenia boli nútení zaviezť. V takom prípade by sme ponúkli možnosť vrátenia peňazí pretekárom, ktorí by nastavenému režimu nevyhovovali. Pri tomto by sme si účtovali administratívny poplatok 4 eur. Upozorňujeme, že ak bude pre účasť potrebný antigénový/PCR test, tento budeme požadovať a jeho požadovanie nie je dôvodom na vrátenie účastníckeho poplatku. S týmito rizikami každý pretekár svojou registráciou súhlasí. 

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑